<<<Noas e Betzas 2018

ARCHIVIO GENERALE >>>

 

Sos Dicios, sas Antigas Nadas (poesias e pregadorias)

Su mese de Bennarzu

 

 

 

BENNARZU

A santa Lughia, unu passu de pia. A miss'č puddu, ch'est cantu su tuddu.Dae sa prima die de s'annu, unu passu de boe mannu.

FREARZU

Frearzu curtzu, ogni erva ponet mutzu. A Frearzu lealu comente benit.(ma custa andat bene pro totu sos ateros meses puru!)

 

 

MARTU
A santa Maria Tzirriola, o faghet bentu, o faghet ranzola. Si no faghet, nč ranzola nč bentu, faghet baranta dies de malutempus. Martu abbosu , messaiu piogosu.

Martu (beranu) sicu , messaiu ricu.

ABRILE
Su sole de Abrile ponet su runchile (cavezza per l'asino).

MAJU
chie no at boes a Maju, no laorat pius.

LAMPADAS

TRIULAS
da chi andat bentu est mezus a triulare

 

 

fotografieozastru.jpg (64934 byte)

 

 

 

AUSTU

In su mese de Austu sa die de Santu Larentu boddinde mendulas chentu

CABIDANNI
si a Cabidanni tronat, s'annada giā est bona.

 

 

 

 

 

fotografie9papai.jpg (118065 byte)

SANTUAINE

Aera ruja de sole faghet linna su pastore, aera ruja de mare messaju bae a laorare.

SANTANDRIA
d'onzi puddu mi criat!


NADALE

Lughia neta Pasca bruta, Lughia bruta pasca neta.