<<<<<  Sommario                     Come eravamo e come siamo  <<<<<  Sommario AMARCORD

I CACCIATORI E LA CACCIA

comeravamocaccia.jpg (40565 byte) comeravamocaccia4.jpg (51004 byte) comeravamocaccia2.jpg (29816 byte)
comeravamocaccia3.jpg (25199 byte) ammentos.jpg (2598 byte)Tra i bisogni fondamentali dell'uomo oltre che coprirsi e ripararsi vi il principale che il nutrirsi. A questo scopo l'uomo nel tempo, fin da quello pi remoto, ha esercitato la caccia per sfamare la propria famiglia. Essa nel tempo divent anche un passatempo per i ricchi che sfoggiavano abiti e armi e maggiormente per fare apparire   la loro posizione sociale che talvolta rasentava la prepotenza. In taluni casi, rari per la verit, dietro apparenti incidenti di caccia si nascondevano odi e diatribe familiari che trovavano una qualche soluzione. comeravamocaccia5.jpg (37650 byte)
comeravamocaccia6.jpg (35282 byte) comeravamocaccia1.jpg (28146 byte) comeravamocaccia7.jpg (31088 byte)

 


 

CACCIA-1-CACCIATORE-2-CANI.jpg (186455 byte)-CACCIA-1-CACCIATORE-3-CANI.jpg (100507 byte)-CACCIA-4-CACCIATORI-CANI-E-.jpg (120711 byte)
FOLAS E LENDAS.

CACCIA-3-CACCIATORI-SIEPE.jpg (61781 byte)

 

In sos contados antigos tra sas folas e pius de totu sas lendas de sos catziadores, sunt meda e non s'agatat mai, cussu chi la contat pius manna de totu cantas cussas dae sa note de sos tempos passados. Tant'est chi sa mazore parte de aissos hant fama de essere faularzos e finint de bi creer puru issos. Ducas duos compares torrende a s'intirinada da una die de catza, s'agatant paris intrende a bidda e intrant in d'unu butighinu a si bufare duas tatzitas de binu. Comintzant a fagher contos antigos e a narrer comente che li fit passada sa die. In su mentere che passant duos mesos litros ei su padronu lis ponet in banca unu ticcu de rosoliu chi deviat cumbidare, ca pruite sa fiza manna aiat iscobiadu su coju.

-E tando compare m augurios de oni bene a bois e a fiza bostra- narat Antoni.

-Comente Bos pregades- agiunghet Frantziscu.

Tiu Ciccheddu mitet in banca duos caligheddos de bidru mesu grogu, una bella gionedda ammerada de olia niedda sut' ozu, e si setzit cun sos amigos tantu chi s'abollotu   fit a pagu a pagu.

-Comente t'est andada oe sa catza Ant?

-Mudu Cich e pone a bufare, chi cosa comente de oe est dae annos meda chi non nde captat pius.

-Ell' ite?- dimandat Frantziscu.

-Nachi bi fit sa vera a perdimentu in Bachillodde, e deo in tota manna die no apo leadu mancu unu pulferalzu. Dae s'arrabiu addobbo su fusile a terra comente unu forasdomine, mi ci mi partit su tiru e no mi leat una perdija chi s'est pesada afaca a mie assuconada dae su tiru de sa fusilada.
-Bah bah! Accollu chi cussu rosoliu t'est dende a conca. Narat Frantziscu.

-Compare Cicch batide aer'unu litru de cosa e duas olieddas.

-Binu gia non nde mancat, olia a s'ater'annu! Si los cherides duos patatos in braja e unu punzu de asolu tundu turradu?
-Emmo compare meu Deus bo lu paghet!
Mesu indispetidu Antoni Frasca, ca pruite non lu fint aiscultende, c'addobat duas tazas de binu, rotzighende cuddu asolu tundu e fatende brincare dae una manu a s'atera unu patatu buddende, e peristantu  leat a narrer.........

-Ue fimus restados.....ah, nde falat cussa perdija e che ruet aintro una matta de chessa ue siche fit intanadu unu lepere.....
-Eh...! Lepere coa, lepere coa, ismentiga sa betzas e naras sas noas......intonat Frantiscu.

-Abberu mia compare m...-Antoni si betat sa manu a petus nende-chi minde bottet su coro, si b'at faula.

-Sa bicacia, chi mi pariat una perija, aiat trabassadu dae parte in parte su tuju de su lepere, chi comintzat a perder sambene e cadramincende hat fatu unu fossu in terra chi mi nd'at bogadu carchi cimbe chilos de monzu totu deinadu prontu a cogher.

- Cicheddu la leat a rier fintzas chi l'est aeschidu, su asolu tundu, chi ruet dae sa cadrea si betat a terra mantenzendesi sa mata, e troddiende e riende atacadu a sos pees de sa banca.

Frantiscu no! Issu no chinniat de oju. Giughiat pagas dentes, sas duas chi li fint restadas las frigaiat s'una cun cuss'atera fatennde su ziazia. S'abaidat su compare a incorradura e narat.

-Oh Ant hat a esser puru beru, forsis carchi faulita b'at puru a esser ma no est nudda in cunfrontu a su chi est capitadu a mie.

-E ite compare meu? Cich batti unu fiascu de binu chi si m'est sicada sa limba.......Frantziscu incripit de coddos e comintzat

- Deo puru apo apidu una die mala de catza, a no aer bidu mancu una merulita, mancu unu frambainzeddu. A cando passende in su tirighinu de Caprileddu chi che dat a lacana cun sa riserva, e non bido un'immustidu subra a sa rete......Antoni e Cicheddu s'abbaidant apare a buca aberta.......

-E tando compare m? It'apo a meledare-narat Frantziscu- Li tiro no li tiro, li tiro no li tiro......li tiro, e miche ruet mortu aintro sa riserva!
CACCIA-3CACCIATORI.jpg (61388 byte)

- Ih compare Frantzi!si Bos l'ischit sa Forestale mala contraventzione bos bessit! B'at a cherrer s'incunza a bo la pagare.

-No m'interessat nudda! narat Frantziscu. Chi brinco aintro sa riserva nd'agoglio s'immustidu, a cando dua guardias venatorias.Leadu dae s'irgonza e pensende a su aiat nadu sa zente in bidda, imbratzo su fusile e......pam pam...los boco totos duos.

- Ohi ohi ite ruina mala, a bois e a sa familia bostra!

-Mudu Ant! Ando a nde brincare e acc una camionetta cun chimbe guardias venatorias; oramai su dannu fit fatu. Imbratzo su fusile e ...pam,pam,pam,pam,pam...lo boco totu cantos.

Antoni e Cicheddu no si reijant pius in p dae s'imbreaghera, ma pius de totu pro s'istrallera chi aiat cumbinadu Frantziscu.

- Ohi compare meu s'ergastole bos d'ant.

-Frantiscu sinde pesat dae setzidu, e malamente in p cotu a laddara narat a Antoni....

- Oh Ant e a l'ischis ite ti naro?

-Si no diminuis cuddos chimbe chilos de su monzu deinadu ti boco tota sa caserma.

Antoni si rendet contu chi sa faula l'aiat nada tropu manna aberu; sind' pesat a bratzos abertos e istringhet forte a Frantziscu e guas pianghende li narat -Ohi compare meu chi m'azis fatu a timer de abberu. In cussu ambos duos s'istringhent apare e comintzat a brincare e a girare in tundu. Cicheddu leat su sonu siche tzacat in mesu e la leat a sonare su ballu tundu. (m.u)

--

CACCIATOREA-CAVALLO.jpg (103401 byte)--CACCIA-DONNA-CON-RAGAZZA.jpg (110589 byte)

<<<<<  Sommario                     Come eravamo e come siamo  <<<<<  Sommario AMARCORD