N<<<< Noas e Betzas 2019

ARCHIVIO GENERALE >>>

                                                                                    Sos Tres Rees

tres-Rees-19.jpg (91013 byte)

S’aviant sos tres rees in giusta ghia
cun sos bolantes suos assistentes,
pro motivu ch’est nadu su Messia
un’istedda at bessidu in oriente,

in favore a Zuseppe e  Maria
e a su Fizu sou Onnipotente,
cumpare si tucant sos tres rees,
ca Gesu est naschidu in Betlemme.

Est nàschidu in Betlemme
Eja in Betlemme
In d’un’istalla frita
Cun s’àinu e su boe


S’Anghèlu Gabriele aunende rosas
pro coronare su veru Messia
Santu Giuseppe cun sa sua isposa
e duos pastoreddos in cumpagnia.

Si nde falant dae caddu totos tres
e tzocant in sa janna beneita,
nende: — Nois semus sos tres rees
bénnidos pro bos fagher s’imbesita.

Augurende ogni grascia e tantu zelu
ogni annu sempre in aumentu
campedas in sa vida annos chentu
e a betzos mannos gosedas su chelu

 Abbascende sa boghe….e a betzos mannos gosedas su chelu
e a betzos mannos gosedas su chelu
e a betzos mannos gosedas su chelu

 

tres-rees-gmruiu.jpg (139441 byte)la locandina è di GM Ruiu