IL PAESE

pag.19                                                                                            

<<<   >>>

pag.1

 s'alszola de sa trebbia

s'alzola cun sos boes

Cando bisaju  meu Giagu Unale, jaiu de babbu, torreit dae America, ue fit andadu a tribagliare in su canale de Panama fit tennidu in cussiderazione pruite aiat bidu cosas de s'ateru mundu! e trobagliende, pighendeche s'andaina faghiat sos contos:........."in America compare mè! totu sas cosas sunt mannas! ...isterridas mannas de terrinu chi no la cabulat s'oju, cun sos rios pius largos de chentu e de dughento metros". Tzapitende su trigu, in mesu a sos ateros maniales bi fit tiu calstucia, chi fit a orijas paradas aiscultende sas meravizas de su logu e pensaiat comente aiat potidu fagher a giampare cussos rios mannos, gai comente faghiat in su riu de Giunturas puru cando fit in piena.  Bisaju Giagu, continueit a narrer........"Frades mios a bider custos macchinarios mannos chi n' de messant su trigu e ti lu ponent netu in saccu, e dae s'atera parte ti nd'essit sa paza. Custa a tiu Calstucia li palszeit tropu manna............e totu a unu fiadu chi l'esseit........:-e mancarri ti nd'essit puru su pane cottu!. Innoghe su laore si faghiat in s'alszola puru poi de s'ultima gherra, cando comintzeint a benner sas primas trebbias movida dae su trattore, mentere chi sas primas mietitrebbias sunt arrivadas a sa fine de su millenoighentoschimbanta e m'ammento cando pitzinnu de deghe doighi annos cun frade meu pius minore de battoro, che semus andados a su Cobesciu a bider sa meraviza.(m.u)

<<<   >>>